Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Vinh Cuong
Category: Unknown

Key contact details for Vinh Cuong
Website
www.nhaxinhhue.com.vn
Address
18 Le Loi, Thua Thien Hue TTH
 

Thiet Ke- Noi That


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

THU NG? Kính g?i: Quý khách hàng g?n xa! Nói d?n n?i th?t, m?i ngu?i nghi ngay d?n nh?ng món d? g? mà ít bi?t d?n s?c hút tuy?t v?i c?a s?t m? ngh?. Phong cách Châu Âu c? di?n, sang tr?ng mà v?t li?u này t?o ra s? là di?m nh?n quan tr?ng nh?t trong gian nhà c?a b?n. Khác v?i các lo?i s?t thông d?ng, s?t m? ngh? làm r?t công phu, c?u kì t? dôi tay c?a nh?ng ngu?i th? lành ngh? ch? không ph?i b?ng máy móc. Nh? dó, ngay c? nh?ng món d? don gi?n nh?t cung có h?a ti?t tinh x?o, t? nhiên, r?t có h?n, lo?i s?n ph?m này du?c áp d?ng phuong pháp "rèn và u?n v?i ng?n l?a" truy?n th?ng k?t h?p v?i công ngh? hàn Mix hi?n d?i nh?t. M?c dù s?n ph?m s?t có hình dáng c?u k? v?i nhi?u du?ng g?p, u?n khúc, nhi?u ch? n?i nhung trông v?n nu?t nà b?i các m?i hàn không có x?. M?t ph?n r?t quan tr?ng quy?t d?nh d?n d?ng c?p c?a s?n ph?m s?t m? ngh? là công ngh? phun son, v?i lo?i son dùng trong công nghi?p ô tô d? có d? b?n cao, k? c? v? màu s?c. Màu son tinh t? giúp cho các s?n ph?m n?i th?t t? s?t v?n k?t h?p du?c v?i d? g?. Trong quy trình làm ra du?c m?t s?n ph?m s?t m? ngh? hoàn ch?nh, phun son là khâu quan tr?ng nh?t, bao g?m 7 bu?c: T?y r?a b?ng hóa ch?t, ph?t phát hóa b? m?t, son ch?ng r?, son lót; sau dó là 3 l?n son t?o màu và m?t l?n son bóng b?o v?. Trong quá trình son, ngu?i th? có th? d? dàng pha t?o nhi?u màu s?c trên cùng m?t s?n ph?m, v?i các phong cách son m? thu?t, son gi? c? di?n, gi? cu k?.... Ð? có nh?ng s?n ph?m s?t m? ngh? d?c dáo và phù h?p v?i ki?n trúc và phong cách nhà mình, b?n hãy d?t hàng theo nh?ng m?u mã du?c thi?t k? t?i Van phòng Ki?n trúc và N?i th?t Nhà Xinh - Công ty tu v?n thi?t k? Ki?n trúc và Ð?u tu Hà N?i. Kh?u hi?u c?a chúng tôi là: DESIGN FOR LIFE - THI?T K? VÌ CU?C S?NG M?t cu?c s?ng dành cho t?t c? m?i ngu?i, vì v?y, n?u b?n tr? l?i: "Có" cho câu h?i: "B?n mu?n ngôi nhà d?p và th?c s? ti?n nghi?" - Hãy liên l?c ngay v?i chúng tôi, u?c mo c?a b?n s? thành hi?n th?c. TÔN CH? HO?T Ð?NG C?A CHÚNG TÔI! "Ý TU?NG C?A B?N VÀ S? SÁNG T?O C?A CHÚNG TÔI" B?n có th? liên h? v?i chúng tôi theo d?a ch?: CÔNG TY TU V?N THI?T K? KI?N TRÚC VÀ Ð?U TU HÀ N?I VP Thi?t k? Ki?n trúc và N?i th?t Nhà Xinh Giao d?ch công vi?c, ký h?p d?ng, tu v?n công trình, tri?n khai h? so thi?t k?, showroom trung bày s?n ph?m. Ð?a ch?: 18 Lê L?i - TP Hu? Ði?n tho?i: (84.54) 211080/ 211090 / Fax: (84.54)252123 Trân tr?ng kính chào!

  • Business profile

    THU NG? Kính g?i: Quý khách hàng g?n xa! Nói d?n n?i th?t, m?i ngu?i nghi ngay d?n nh?ng món d? g? mà ít bi?t d?n s?c hút tuy?t v?i c?a s?t m? ngh?. Phong cách Châu Âu c? di?n, sang tr?ng mà v?t li?u này t?o ra s? là di?m nh?n quan tr?ng nh?t trong gian nhà c?a b?n. Khác v?i các lo?i s?t thông d?ng, s?t m? ngh? làm r?t công phu, c?u kì t? dôi tay c?a nh?ng ngu?i th? lành ngh? ch? không ph?i b?ng máy móc. Nh? dó, ngay c? nh?ng món d? don gi?n nh?t cung có h?a ti?t tinh x?o, t? nhiên, r?t có h?n, lo?i s?n ph?m này du?c áp d?ng phuong pháp "rèn và u?n v?i ng?n l?a" truy?n th?ng k?t h?p v?i công ngh? hàn Mix hi?n d?i nh?t. M?c dù s?n ph?m s?t có hình dáng c?u k? v?i nhi?u du?ng g?p, u?n khúc, nhi?u ch? n?i nhung trông v?n nu?t nà b?i các m?i hàn không có x?. M?t ph?n r?t quan tr?ng quy?t d?nh d?n d?ng c?p c?a s?n ph?m s?t m? ngh? là công ngh? phun son, v?i lo?i son dùng trong công nghi?p ô tô d? có d? b?n cao, k? c? v? màu s?c. Màu son tinh t? giúp cho các s?n ph?m n?i th?t t? s?t v?n k?t h?p du?c v?i d? g?. Trong quy trình làm ra du?c m?t s?n ph?m s?t m? ngh? hoàn ch?nh, phun son là khâu quan tr?ng nh?t, bao g?m 7 bu?c: T?y r?a b?ng hóa ch?t, ph?t phát hóa b? m?t, son ch?ng r?, son lót; sau dó là 3 l?n son t?o màu và m?t l?n son bóng b?o v?. Trong quá trình son, ngu?i th? có th? d? dàng pha t?o nhi?u màu s?c trên cùng m?t s?n ph?m, v?i các phong cách son m? thu?t, son gi? c? di?n, gi? cu k?.... Ð? có nh?ng s?n ph?m s?t m? ngh? d?c dáo và phù h?p v?i ki?n trúc và phong cách nhà mình, b?n hãy d?t hàng theo nh?ng m?u mã du?c thi?t k? t?i Van phòng Ki?n trúc và N?i th?t Nhà Xinh - Công ty tu v?n thi?t k? Ki?n trúc và Ð?u tu Hà N?i. Kh?u hi?u c?a chúng tôi là: DESIGN FOR LIFE - THI?T K? VÌ CU?C S?NG M?t cu?c s?ng dành cho t?t c? m?i ngu?i, vì v?y, n?u b?n tr? l?i: "Có" cho câu h?i: "B?n mu?n ngôi nhà d?p và th?c s? ti?n nghi?" - Hãy liên l?c ngay v?i chúng tôi, u?c mo c?a b?n s? thành hi?n th?c. TÔN CH? HO?T Ð?NG C?A CHÚNG TÔI! "Ý TU?NG C?A B?N VÀ S? SÁNG T?O C?A CHÚNG TÔI" B?n có th? liên h? v?i chúng tôi theo d?a ch?: CÔNG TY TU V?N THI?T K? KI?N TRÚC VÀ Ð?U TU HÀ N?I VP Thi?t k? Ki?n trúc và N?i th?t Nhà Xinh Giao d?ch công vi?c, ký h?p d?ng, tu v?n công trình, tri?n khai h? so thi?t k?, showroom trung bày s?n ph?m. Ð?a ch?: 18 Lê L?i - TP Hu? Ði?n tho?i: (84.54) 211080/ 211090 / Fax: (84.54)252123 Trân tr?ng kính chào!

Vinh Cuong's Keywords

Thiet Ke- Noi That

Verified on Hotfrog

Vinh Cuong

Verified ID: 1123736722337792

Verified 16/10/2018 @ 16:18:15
Last updated 16/10/2018 @ 16:18:15