Host-Domain- Thi?t K? Website - Gia Công Ph?n M?m

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Host-Domain- Thi?t K? Website - Gia Công Ph?n M?m
Category: Unknown

Key contact details for Host-Domain- Thi?t K? Website - Gia Công Ph?n M?m
Email
Email business
Website
minhkhai.net
Address
11 Hu?nh Thúc Kháng -P3 -Tp Tuy Hòa - Phú Yên, Tuy Hòa PY
 

Thi?t K? Website Chuyên Nghi?p -Giá T?t

Host -Domain-Thi?t K? Website -Gia Công Ph?n M?m


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Thu ng?Qúy v? thân m?n ! Công ngh? thông tin hi?n nay dang tr? thành ngành có t?c d? phát tri?n cao nh?t trong các ngành kinh t? và dóng m?t vai trò d?c l?c thúc d?y nhanh s? phát tri?n kinh t? nu?c nhà. Chúng tôi hân h?nh du?c m?i quý công ty tham gia xây d?ng trang website riêng cho công ty mình lên m?ng Internet.M?c tiêu phát tri?n c?a chúng tôi là cung c?p cho khách hàng nh?ng gi?i pháp thông tin thuong m?i di?n t? thu?n ti?n nh?t, hi?u qu? nh?t và kinh t? nh?t. Cùng doanh nghi?p nâng cao hi?u su?t công vi?c và tang kh? nang ti?p th? c?nh tranh ti?p c?n th? tru?ng, tôi xin g?i thi?u cùng quý v? Cty TNHH Minh Khai Chuyên cung c?p các d?ch v? : - Gia công ph?n m?m- Thi?t k? website - Các d?ch v? Internet * Ðang ký tên mi?n. *Thuê ch? d?t trang web, thuê máy ch? D?ch v? email v?i tên mi?n riêng. * Qu?ng cáo qua Internet (Ðang ký vào Search Engine). * D?ch v? c?p nh?t website theo yêu c?u. * Th?ng kê, phân tích và dánh giá hi?u qu? website. * Các d?ch v? gia tang khác. Nhanh nh?t , thu?n ti?n nh?t , và r? nh?t Cty Minh Khai thi?t k? website chuyên nghi?p luôn dáp ?ng m?i yêu c?a b?n v?i giá th?p nh?t . Hãy d?n v?i chúng tôi d? có du?c website dúng nhu b?n mong mu?n v?i th?i gian nhanh nh?t , thu?n ti?n nh?t và chi phí th?p nh?t . Chúng tôi có nh?ng gói d?ch v? sau:*Gói web 1 tri?u d?ng *Gói web 1 tri?u 500 nghìn*Gói web W1 - Doanh nghi?p : -W1 A -2.500.000 d -W 1 B - 3.000.000 d *Gói web W2 - Thuong m?i di?n t?-W 2 A - 4.000.000 d -W 2 B - 5.000.000 d Ð?c bi?t là gói web W3 thi?t k? theo yêu c?u c?a quý v? Thông tin thông tin thêm, Website : http://minhkhai.net Mail : - [email protected] [email protected] phone : 0959195262 R?t mong du?c h?p tác cùng quý v?. Thay m?t Công ty Minh Khai, tôi xin du?c g?i t?i Quý v? l?i chào trân tr?ng và l?i chúc s?c kh?e !

  • Business profile

    Thu ng?Qúy v? thân m?n ! Công ngh? thông tin hi?n nay dang tr? thành ngành có t?c d? phát tri?n cao nh?t trong các ngành kinh t? và dóng m?t vai trò d?c l?c thúc d?y nhanh s? phát tri?n kinh t? nu?c nhà. Chúng tôi hân h?nh du?c m?i quý công ty tham gia xây d?ng trang website riêng cho công ty mình lên m?ng Internet.M?c tiêu phát tri?n c?a chúng tôi là cung c?p cho khách hàng nh?ng gi?i pháp thông tin thuong m?i di?n t? thu?n ti?n nh?t, hi?u qu? nh?t và kinh t? nh?t. Cùng doanh nghi?p nâng cao hi?u su?t công vi?c và tang kh? nang ti?p th? c?nh tranh ti?p c?n th? tru?ng, tôi xin g?i thi?u cùng quý v? Cty TNHH Minh Khai Chuyên cung c?p các d?ch v? : - Gia công ph?n m?m- Thi?t k? website - Các d?ch v? Internet * Ðang ký tên mi?n. *Thuê ch? d?t trang web, thuê máy ch? D?ch v? email v?i tên mi?n riêng. * Qu?ng cáo qua Internet (Ðang ký vào Search Engine). * D?ch v? c?p nh?t website theo yêu c?u. * Th?ng kê, phân tích và dánh giá hi?u qu? website. * Các d?ch v? gia tang khác. Nhanh nh?t , thu?n ti?n nh?t , và r? nh?t Cty Minh Khai thi?t k? website chuyên nghi?p luôn dáp ?ng m?i yêu c?a b?n v?i giá th?p nh?t . Hãy d?n v?i chúng tôi d? có du?c website dúng nhu b?n mong mu?n v?i th?i gian nhanh nh?t , thu?n ti?n nh?t và chi phí th?p nh?t . Chúng tôi có nh?ng gói d?ch v? sau:*Gói web 1 tri?u d?ng *Gói web 1 tri?u 500 nghìn*Gói web W1 - Doanh nghi?p : -W1 A -2.500.000 d -W 1 B - 3.000.000 d *Gói web W2 - Thuong m?i di?n t?-W 2 A - 4.000.000 d -W 2 B - 5.000.000 d Ð?c bi?t là gói web W3 thi?t k? theo yêu c?u c?a quý v? Thông tin thông tin thêm, Website : http://minhkhai.net Mail : - [email protected] [email protected] phone : 0959195262 R?t mong du?c h?p tác cùng quý v?. Thay m?t Công ty Minh Khai, tôi xin du?c g?i t?i Quý v? l?i chào trân tr?ng và l?i chúc s?c kh?e !

Host-Domain- Thi?t K? Website - Gia Công Ph?n M?m's Keywords

Thi?t K? Website Chuyên Nghi?p -Giá T?t | Host -Domain-Thi?t K? Website -Gia Công Ph?n M?m

Verified on Hotfrog

Host-Domain- Thi?t K? Website - Gia Công Ph?n M?m

Verified ID: 1123736714903552

Verified 16/10/2018 @ 16:19:47
Last updated 16/10/2018 @ 16:19:47